Акцелерация (акселерация) - ускорен растеж, развитие и съзряване

Безспорно в последните 150 години по-ранното физическо съзряване на човек в сравнение с предходните поколения е факт. Навярно и Вие сте забелязали тенденцията, че с всяко изминало поколение половото съзряване става все по-ранно, а пубертетът настъпва все по-бързо.

акцелерация

Но дали това е резултат от упадъка на моралните ценности на обществото или e просто един естествен процес? - ще се опитаме да отговорим на този въпрос.

Какво е акцелерация?

Акцелерация (от лат. acceleratio) е процес на ускорено, преждевременно физическо и психическо съзряване на човешкия организъм, темпът на което значително надвишава този на предходните поколения.

Въпреки че най-силно е про­явена акцелерацията в детска възраст, тя е процес, който обхваща целия жизнен път на човека - от неговото начало до неговия финал. Сега по-късно настъпва климакса, старческото дале­когледство ( пресбиопия), удължава се продължителността на живота и активното дълголетие. Затова често се употребява и друго понятие "Secular trend".

Акцелерацията по света и у нас

Много проучвания в Европа и по-целия свят наблюдават и документират това явление. Установено е, че максимумът на акцелерация е бил през 70-те години на 20-ти век за повечето страни, след това се наблюдава забавяне на темповете, а в някои страни и спиране на акцелерацията.

В нашата страна, както и в редица развити страни се проявява т.нар. "стихване на ак­целерацията", както по отношение на ръстта, така и за телесната маса. С всяко десетиле­тие прирастът на ръст и телесна маса стават все по-малки и недостоверни, а за гръдната обиколка прирастът дори е отрицателен.

В много страни в последните 20 години се установява и стабилизиране на сроковете на полово съзряване. Но все още има много страни и селски райони, където темповете на акцелерация са интензивни.

Защо се случва акцелерацията?

За обясняване на механизмите на акцелерация са предложени редица хи­потези, всяка от които разглежда отделни фактори. Някои от хипотезите се опитват да я обяснят с въздействието на определени физични фактори - по-интензивна слънчева радиация, въздействие на радиовълните (хелиогенна и радиовълнова хипотези). Урбанизационната хипотеза придава значение на специфичните условия на живот в градовете. Трети я свързват с подобрените социално-икономически условия - подобрено материално състо­яние, хранене и условия на живот в семействата, добро медицинско обслужване, намалена заболяемост, по-късно включване във физически труд и др. Подобреното хранене на съвре­менния човек с повишено съдържание на белтъци, витамини и минерални соли също стиму­лира растежа. Много привърженици има и генетичната хипотеза. Увеличеното смесване на населението, хетеролокалните бракове променят генния фонд. Възниква явлението хетеро- зис, при което се ражда по-жизнено поколение, с по-голям потенциал за растеж и съзряване в сравнение с родителите си.

Нито една от тези хипотези по отделно не може да обясни акцелерацията. Само взети заедно те могат да дадат ключа за разкриване механизмите на това сложно явление. Сега се приема, че акцелерацията е многофакторен социално-биологичен феномен. В основата лежи променената наследственост, а комплексът от социално-икономически фактори стимули­ра изявата на признаците на акцелерация и определя темповете й във всяка страна.

Тъй като растежът е огледало на условията в обществото счита се, че трайното ускоряване на темповете на растеж са индикатори за подобряващия се хранителен, хиги­енен и здравен статус на населението. Спирането на акцелерацията в някои страни при последното поколение може да показва, че условията на живот са спрели да се подобряват, или че условията на живот са позволили да се достигне генетичния потенциал на растеж изцяло. В много икономически развити страни възрастта на Менархе се е стабилизирала, което вероятно е уравновесяване с генетично детерминираната средна възраст на Менар­хе. Вероятно в близките години няма да има разлики във физическото развитие на децата и подрастващите от различните поколения.

Темповете на акцелерация могат да се забавят, или да се обърнат обратно (децелерация) по време на глад, войни, бедствия, кризи. Проучвания на СЗО в някои Източно европей­ски страни в преход установяват трайна децелерация във възрастта на Менархе, което върви успоредно с влошаване стандарта на живот. В нашата страна също се установява забавяне темповете на акцелерация и покачване на възрастта на Менархе в последните години на икономически преход.

Какви проблеми са свързани с акцелерацията?

Има сериозни основания да се счита, че акцелерацията е положително явление, тъй като вследствие ускореното физическо и полово развитие се подобряват двигателните възможности, спортните постижения и др. Ускореното умствено развитие повишава ум­ствената работоспособност.

Наред с положителните характеристики на акцелерацията възникват и се задълбоча­ват редица негативни последици с медицинско и обществено значение. Ускореното разви­тие променя детската патология и довежда до значително "подмладяване" на редица за­болявания. Срещаните досега заболявания в училищна възраст зачестяват в предучилищна възраст, а заболяванията на възрастните зачестяват сред учениците, особено сред юно­шите. Поради по-високата възбудимост на нервната система се увеличава честотата на невротичните състояния на децата и подрастващите. Това показва, че профилактиката на много социално значими заболявания като дегенеративните на сърдечно-съдовата систе­ма, метаболитните и др. трябва да започне още в детска възраст.

Значителното ускорение в развитието може да доведе до несъответствие между био­логичната и социалната зрялост на детето, чест източник на конфликтни ситуации в се­мейството и училището.

Ускореното полово съзряване и по-ранното начало на полов живот при подрастващи­те, при недостатъчна здравна култура увеличава риска от разпространение на редица по­лово предавани заболявания, аборти или раждане на недоносени деца от непълнолетни и др. Снижава се началната възраст на употреба на алкохол, цигари, наркотици. Зачестяват проявите на детска агресивност, увеличава се детската престъпност.

Какви въпроси поставя акцелерацията на дневен ред?

Системата на образование и възпитание трябва да се съобразява с ускореното разви­тие на децата. Възникващите проблеми поставят пред възпитанието нови задачи за сексу­ално възпитание, подготовка за семеен живот и родителски задължения и др. и налагат да се търсят нови, по-съвременни възпитателни мерки.

В днешно време се изискват още по-големи усилия и грижи от страна на училището, семейството и обществото за възпитаване на правилна обществена позиция и поведе­ние, възпитаването на навици за здравословен начин на живот на младото поколение още от ранна детска възраст.

Ето защо са необходими комплексни мерки за оптимизиране на ежедневния ре­жим на децата, контрол върху учебната и информационната натовареност, организиране на извънкласни занятия по интереси, активен отдих за израстване на здраво и хармонично развито младо тяло.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
4 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.00 (1 глас)