Образната диагностика е научна дисциплина, използваща принципи и техники за изобразяване на различни части от човешкото тяло с цел диагностика и проследяване на заболяването или с цел провеждане на медицински проучвания.

 

Образните методи на изследване са неизменна част от диагностичния алгоритъм при почти всички заболявания набелите дробове. От конвенционалното рентгеново изследване до магнитно-резонансната томография те дават възможност за изясняване на различни аспекти на белодробната патология.

Всеки от тях носи различен вид и обем информация, която взаимно се допълва и позволява достигането на пра­вилната диагноза. Често едно по-просто наглед, по-евтино и по-малко време траещо изслед­ване носи достатъчна информация.

Задача на образните диагностични методи е как­то да установи наличието на патология, така и да ха­рактеризира измененията с оглед причисляването им към една или друга група заболявания. В много слу­чаи образът е типичен и при наличието на необходи­мата клинична информация за пациента, би могло да се постави и етиологична диагноза.